Drifter

Price: 2000 - 4000 euro

Status: Available

2024. White onyx, lapis lazuli, horse hair. 30.0 x 22.0 x 4.0 cm

Nomin Zezegmaa