Noublaka

Price: 6000 - 8000 euro

Status: Available

2021. Cotton yarn, epoxy resin. 120.0 x 60.0 x 40.0 cm